Het Huygens ING en het Letterkundig Museum organiseren op 12 december een presentatie ter gelegenheid van het verschijnen van een nieuwe vertaling van de satire Le noble. Conte moral van Belle van Zuylen.

Belle van ZuylenIn 1763 ver­scheen de sati­rische novelle Le Noble. De auteur, de 22-jarige Belle van Zuy­len, had de tekst eer­der dat jaar al in hand­schrift laten cir­cu­le­ren, maar in juni werd het gepu­bli­ceerd in het in Amster­dam ver­schij­nende Jour­nal étran­ger com­biné avec l’Année lit­té­raire. Aan het eind van dat jaar ver­scheen Le Noble. Conte moral ver­vol­gens in een aparte uit­gave. Naar aan­lei­ding van een sug­ges­tie van het Genoot­schap Belle van Zuy­len mar­keert Uit­ge­ve­rij Van Oor­schot dit 250-jarige jubi­leum met een nieuwe ver­ta­ling.

Om dit te vieren, organiseren het Huy­gens Ins­ti­tuut voor Neder­landse Ges­chie­de­nis en  het Let­ter­kun­dig Museum de presentatie van deze nieuwe uit­gave. Op deze presentatie wordt een exem­plaar van de zeer zeld­zame edi­tie van 1763 in het bezit is van de Konink­lijke Biblio­theek getoond, tesamen met enkele andere uit­ga­ven en ver­ta­lin­gen van Le Noble.

U bent vanaf 14.30 uur wel­kom in het Huy­gens ING.

Om u aan te melden en voor meer informatie over het programma, klik hier.

Comments are closed.