Een van de verbindende factoren van Europa is de literatuur. Dezelfde thema’s en technieken kenmerken literaire teksten door de eeuwen en over grenzen heen. Deze gedachte ligt ten grondslag aan het nieuwe boek van Irene de Jong, hoogleraar Oud-Grieks aan de UvA: Narratology and classics: a practical guide. Hierin bespreekt zij centrale concepten van de narratologie of verhaaltheorie aan de hand van enerzijds Griekse en Latijnse passages, uiteraard voorzien van vertalingen, en anderzijds passages uit moderne romans. Voor ieder verschijnsel geeft zij zowel een oud als een modern voorbeeld. Op deze manier wordt de continuïteit van oude technieken in moderne romans zichtbaar maar ook  de vaak verrassende moderniteit van klassieke teksten.

Om de publicatie van dit boek luister bij te zetten presenteert SPUI25 een Estafette van de Europese literatuur. Zes specialisten op het terrein van een van de Europese literaturen bespreken hun favoriete prolepsis: een (expliciete of impliciete) vooruitwijzing naar een latere gebeurtenis in het verhaal. Zij laten zien hoe een en dezelfde techniek heel verschillend ingezet wordt door schrijvers en ook een heel verschillende kleuring (ironisch, tragisch, of moralistisch) kan krijgen.

Het eerste exemplaar zal overhandig worden aan professor Mieke Bal, een van de grondleggers van de narratologie.

Over de sprekers

Irene de Jong is hoogleraar Oud-Grieks aan de UvA. Haar onderzoek richt zich op narratieve teksten en narratieve technieken in de Griekse literatuur, in het bijzonder Homerus, lyriek, Herodotus, en tragedie.

Piet Gerbrandy is universitair docent Latijn aan de UvA. Hij is classicus, poëziecriticus, en dichter.

Henk van der Liet is hoogleraar Scandinavische Taal- en letterkunde aan de UvA. Hij is auteur van talrijke artikelen op het gebied van de moderne Scandinavische letterkunde – in het bijzonder de Deense.

Manet van Montfrans doceerde Europese en Franse Letterkunde aan de UvA. Zij publiceerde, naast twee monografieën over Georges Perec, tal van artikelen over het werk van andere hedendaagse Franse schrijvers.

Hero Hokwerda doceerde Nieuw-Grieks aan de UvA. Hij publiceerde over de Nieuwgriekse literatuur, en heeft ook veel teksten in het Nederlands vertaald.

Rudolph Glitz is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een specialist op het terrein van de moderne Engelse roman, maar schrijft ook over Shakespeare.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Bron: Spui 25