Info

‘Menschen en Bergen’ is de weerslag van een verblijf van Lodewijk van Deyssel in ‘Hôtel du Nord’ in La Roche in de Belgische Ardennen van april tot juli 1885. Pas tussen 31 juli en 6 augustus 1886 kwamen de eerste twaalf foliobladzijden van de voorgenomen roman daadwerkelijk tot stand.
‘Menschen en Bergen’ is door zijn uitbundige stijl, bekend en berucht geworden onder aanduidingen als ‘woordkunst’ of ‘Nieuwe-Gidsstijl’, ontoegankelijk, het verhaal heeft nauwelijks een plot en bovendien is de tekst onvoltooid gebleven. Niettemin is een moderne wetenschappelijke uitgave van ‘Menschen en Bergen’ om verschillende redenen wenselijk. De tekst is een van de meest sprekende voorbeelden van de ingrijpende vernieuwing van de literaire taal aan het einde van de negentiende eeuw, het is een gaaf voorbeeld van een sensitivistische prozatekst en een van de eerste specimina van het nieuwe genre van het ‘prozagedicht’ in het Nederlandse taalgebied.
‘Menschen en Bergen’ is samen met enkele andere teksten van Van Deyssel een kleine, maar onmisbare schakel tussen het proza van voor ongeveer 1890 en dat van daarna. Voor het onderzoek naar deze fase van de Nederlandse literatuur is een betrouwbare editie van een tekst als ‘Menschen en Bergen’ noodzakelijk. Onderzoek van de wordingsstadia van deze tekst kan een nieuw licht werpen op verschillende aspecten van deze periode in de Nederlandse literatuur.
In deze editie zijn zes versies van ‘Menschen en Bergen’ integraal opgenomen: het manuscript (M), de drukproef voor De nieuwe gids (P), de publicatie in De nieuwe gids zelf (NG) en de gebundelde versies in Prozastukken (PS), in de tweede druk van de derde bundel Verzamelde Opstellen (VO) en in de uitgave van de Verzamelde Werken (VW).

Website

http://menschenenbergen.huygens.knaw.nl/path/home

Periode

19/20 eeuw