'Rond de bronnen van Kellendonks schrijverschap': symposium naar aanleiding van de inventarisering van het Kellendonkarchief, op 31 maart in Leiden.

?

De Universiteitsbibliotheek Leiden, het Scaliger Instituut en de Stichting Frans Kellendonk Fonds nodigen u hierbij uit voor een symposium op dinsdagdagmiddag 31 maart 2009. Aanleiding is de afronding van de inventarisering van het Kellendonkarchief, dat eind 2006 door de Stichting Frans Kellendonk Fonds in bruikleen werd gegeven. Om het archief als bron voor onderwijs en onderzoek onder de aandacht van studenten en onderzoekers te brengen, zullen sprekers Jaap Goedegebuure (Universiteit Leiden), Matthieu Sergier (Université Catholique de Louvain), literair auteur Oek de Jong en Kellendonks oorspronkelijke uitgever Laurens van Krevelen hun licht laten schijnen over het thema 'Rond de bronnen van Kellendonks schrijverschap'. Het symposium wordt besloten met een receptie; tevens kan men na afloop in de vernieuwde Leeszaal Bijzondere Collecties een aantal stukken uit het archief bezichtigen. U vindt het complete programma onder aan de uitnodiging.

Eind 2008 verscheen als deel 78 in de reeks Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek: A. Bouwman, Het Kellendonk-archief. Inventaris. Met een overzicht van Frans Kellendonks gepubliceerde werk 1963-1990 door Ernst Braches (Leiden 2008). Het boekje telt 135 pagina’s en is in beperkte oplage gedrukt. Zolang de voorraad strekt, kan een exemplaar voor € 20,= worden aangeschaft bij de Universiteitsbibliotheek Leiden en Athenaeum Boekhandel te Amsterdam. Een elektronische versie van het inventarisgedeelte bevindt zich ook op de website van de UB Leiden, als onderdeel van de collectiebeschrijving die voor het Kellendonkarchief is vervaardigd.

Tijd: dinsdag 31 maart 2009, 14.00:17.00 uur (receptie tot 18.30 uur)
Plaats: Universiteitsbibliotheek Leiden, Grote Vergaderzaal (2de verdieping)

De kosten voor deze middag bedragen Euro 10,=. Voor studenten is deelname gratis. U kunt het bedrag overmaken op Giro: 2107 t.n.v. Universiteit Leiden CS Bibliothecaris, o.v.v. 'Kellendonksymposium'.

Uw aanwezigheid op dit symposium wordt bijzonder op prijs gesteld. Wij vernemen graag uiterlijk 20 maart a.s. of wij op uw komst mogen rekenen. Aangezien het aantal zitplaatsen beperkt is, adviseren wij u uw bericht spoedig aan ons door te geven. U kunt dit doen per email via mailto:scaliger@library.leidenuniv.nl

Graag vermelden of u student of niet-student bent.

PROGRAMMA

13.30-14.00?? ?Zaal open

14.00-14.15?? ?Opening — Kurt de Belder, Directeur Universiteitsbibliotheek, bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

14.15-14.45?? ?Jaap Goedegebuure (Universiteit Leiden): Frans Kellendonk als cultuurcriticus

Frans Kellendonk heeft zich als romancier en essayist indringend bezig gehouden met de problemen die eigen zijn aan een postchristelijke, multiculturele samenleving, zonder ooit voor te wenden dat hij daarvoor pasklare oplossingen kon aanbieden. Zijn fundamentele scepsis, die samenging met een even fundamentele ironie, maakte hem ongeschikt voor de rol van politicus of moraalfilosoof. Niettemin heeft Kellendonk opvattingen onder woorden gebracht die na zijn dood alleen maar aan actualiteitswaarde hebben gewonnen. Daarmee is hij onder de Nederlandse schrijvers van de naoorlogse periode de meest maatschappelijk bewuste.

14.45-15.15?? ?Vraaggesprek met Oek de Jong

Jaap Goedegebuure in gesprek met literair auteur Oek de Jong, onder meer over zijn contact en vriendschap met Frans Kellendonk en de plannen betreffende het nooit verschenen tijdschrift De Jacobsladder.

15.15-15.45?? ?Pauze met koffie en thee

15.45-16.15?? ?Matthieu Sergier (Université Catholique de Louvain): De nieuwe koning en het oude spook. Over gewijzigde en weggelaten passages uit Bouwval (1977) en De nietsnut. Een vertelling (1979).

De romanwereld van Frans Kellendonk vertoont een grote samenhang, zoals Bas Heijne (1998) en Tijn Boon (1998) eerder ook al opmerkten. Een steeds terugkerend stramien is de poging die de zoonfiguur onderneemt om één of meerdere spookachtige voorgangers te bezweren met het oog op een autonome identiteit. Sommige geschrapte en sterk gewijzigde passages uit de romans Bouwval en De nietsnut kunnen niet alleen beschouwd worden als verhelderende en bevestigende paradigma’s hiervan, zij tonen ook hoe Kellendonk omging met stof die hij voor zijn volgende romans bewaarde.
?
16.15-16.45?? ?Vraaggesprek met Kellendonks oorspronkelijke uitgever Laurens van Krevelen

In een gesprek met degene die bij leven van Kellendonk diens volledige literaire werk heeft gepubliceerd, oud-Meulenhoff-uitgever Laurens van Krevelen, komen vragen aan de orde als: Hoe kwam Frans Kellendonk als auteur bij Meulenhoff terecht? Hoe was zijn houding tegenover het publiceren, de publiciteit en de markt? Hoe hield hij zich staande in de stevige controverse rond de roman Mystiek lichaam? Hoe stond de schrijver tegenover het uiterlijk en de vorm waarin zijn werk werd uitgegeven? Hoe verging het zijn boeken in vertaling? Gepoogd zal worden een beeld te geven van de samenwerking tussen Kellendonk en de uitgeverij waar tussen 1977 (Bouwval) en 1992 (Het complete werk) zijn gehele literaire werk in boekvorm verscheen. Het gesprek zal worden gevoerd door Maarten Asscher, destijds eveneens werkzaam bij Meulenhoff.

16.45-17.00?? ?Afsluiting

17.00-18.30?? ?Receptie

Comments are closed.