De inschrijvingstermijn voor het Vlaams-Nederlands Symposium Teksteditie op 29 oktober is gesloten. Degenen die zich hebben aangemeld, ontvangen binnen enkele dagen hun entreebewijs.

De dag biedt een diversiteit aan lezingen, afgewisseld met korte statements, de presentatie van een nieuwe digitale brieveneditie (alweer één!) en de uitreiking van de eerste Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie. Na afloop is er gelegenheid de tentoonstelling ‘De kunstenaar aan het woord’ over Van Goghs brieven te bezichtigen.

Het thema van het symposium is ‘Commentaar!’. Aan bod komen onderwerpen als bronnen van commentaar, commentaartradities, vormen van commentaar bij specifieke genres en commentaar in digitale context, van de Middeleeuwen tot Mondriaan en Mulisch. Tussen de lezingen door zijn korte statements voorzien, waarin drie kenners van naam (Johan Oosterman, Lisa Kuitert en Marita Mathijsen) met een krachtig betoog de discussie in gang zullen zetten.

Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de commentaar in de (digitale) editie van de brieven van Vincent van Gogh, die eerder in oktober is gepresenteerd. Ook is er gelegenheid om de tentoonstelling ‘De kunstenaar aan het woord’ over Van Goghs brieven te bezichtigen (en natuurlijk ook de tentoonstelling over de Belgische kunstenaar Alfred Stevens). Het gevarieerde programma wordt afgesloten met nòg meer feestelijks: de lancering van de digitale brieveneditie van Hugo de Groot en de uitreiking van de eerste Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie.

De organisatie van het symposium is dit jaar in handen van het Huygens Instituut - KNAW, het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie - KANTL, het Van Gogh Museum, de Vakgroep Nederlandse Literatuur - Universiteit Gent en de Vakgroep Moderne Nederlandse Letterkunde - Vrije Universiteit (Amsterdam). Evenals vorig jaar wil de studiedag een ontmoetingsplaats zijn voor editeurs, onderzoekers, uitgevers, docenten en andere geïnteresseerden, en niet te vergeten: studenten (voor wie de toegang zelfs gratis is).

Het symposium vindt plaats in het auditorium van het Van Gogh Museum en begint om 10.30u met een ontvangst (het museum zelf is vanaf? 10u geopend). Gezien de bijzondere locatie zijn er?? dit jaar strikte regels aan de inschrijving en toegangscontrole verbonden, die alles te maken hebben met de beveiliging van het museum en de beschikbare zaalruimte. Wij rekenen op uw begrip en verzoeken u de hieronder vermelde aanmeldingsprocedure zorgvuldig te volgen.

Programma

10.30?? Ontvangst
11.00 ? Opening
11.10?? Mariken Teeuwen, Geleerdheid in de marge. De haken en ogen aan het maken van een editie van middeleeuwse commentaren
11.30 ? Christophe Van der Vorst, ‘Verdenckt den dichter niet die desen Rijm’ beleidt’. Enkele visies op commentaar bij ‘historische teksten’ opnieuw belicht
11.50?? Johan Oosterman, Commentaar! (statement I)
11.55?? Discussie

12.10?? Lunch

13.30?? Léon Hanssen, ‘Naar gewoonte plechtig verbranden’: de biograaf en de stemmen uit het vuur
13.50?? Sander Bax, Hoe veel toekomsten heeft gisteren? Over (on)mogelijkheid van commentaar bij Mulisch’ documentaires
14.10?? Lisa Kuitert, Commentaar! (statement II)
14.15?? Discussie

14.30?? Pauze

15.00?? Ine Van linthout, ‘Of u de afloop van het boek eveneens wilt wijzigen?’ Streuvels’ briefwisseling over de Duitse Vlaschaard-verfilming (1943)
15.20?? Wessel Krul, Het best gedocumenteerd. Van Gogh opnieuw uitgegeven
15.40?? Marita Mathijsen, Commentaar! (statement III)
15.45?? Discussie
16.00?? Presentatie Hugo Grotius, Correspondentie (digitale editie), door Henk Nellen en Peter Boot
16.15 ? Uitreiking Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie, door Marita Mathijsen
16.30?? Afsluiting en bezichtiging tentoonstelling ‘Van Goghs brieven. De kunstenaar aan het woord

18.00?? Receptie

Dagvoorzitters: Yves T'Sjoen (Universiteit Gent) en Ben Peperkamp (Vrije Universiteit Amsterdam)

Over de sprekers

Sander Bax werkt als literatuurwetenschapper en cultuurhistoricus aan de Universiteit van Tilburg. In 2007 promoveerde hij op de studie De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse literatuur, 1968-1985. Op dit moment werkt hij aan een studie over het oeuvre van Harry Mulisch in het licht van de concepten autonomie en engagement.

Peter Boot studeerde wiskunde en neerlandistiek in Leiden en Utrecht. Hij hoopt binnenkort te promoveren op een studie naar mogelijkheden voor elektronische annotaties in digitale edities. Hij werkt als onderzoeker bij het Huygens Instituut onder meer aan de realisatie van digitale edities, zoals de brievenedities van Vincent van Gogh en Hugo de Groot.

Léon Hanssen is als cultuurhistoricus verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij was medebezorger van de Briefwisseling van Johan Huizinga en schreef onder meer de tweedelige biografie van Menno ter Braak en een monografie over de poëzie van M. Vasalis. Thans werkt hij aan de biografie van Piet Mondriaan.

Wessel Krul is hoogleraar moderne kunst- en cultuurgeschiedenis aan d
e Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert regelmatig over kunst en kunsttheorie van de achttiende en negentiende eeuw. In september 2009 verschijnt zijn editie van G.E. Lessing, Laocoòn. Over de grenzen van schilderkunst en poëzie.

Lisa Kuitert is hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialismen: Geschiedenis van literaire uitgeverijen, schrijverschap, de boekenmarkt 19e-21e eeuw.In 2009 verscheen onder haar redactie De lezende Lucebert. Bibliotheek van een dichter (Vantilt), op dit moment werkt Kuitert samen met Piet Couttenier (UA) en twee promovendi aan het VNC&#8211project De Nederlandse literatuur en het literaire bedrijf in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830: interactie en differentiatie.

Marita Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam sinds 1999. In 1994 verscheen de eerste druk van haar editiehandboek, Naar de letter. Zij is gespecialiseerd op het gebied van de negentiende-eeuwse literatuur en op het gebied van de editiewetenschap. Jurylid van de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie 2009, samen met Annemarie-Musschoot.

Henk Nellen werkte als onderzoeker van het Huygens Instituut aan de uitgave van de Briefwisseling van Hugo de Groot. In 2007 voltooide hij een biografie over deze geleerde jurist. Tevens bekleedt hij namens de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting de leerstoel ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Johan Oosterman is hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich vooral bezig met de geschiedenis van de Nederlandse lyriek van de middeleeuwen, rederijkerstijd en vroege renaissance. Met zijn studenten werkt hij via een online platform aan een digitale editie van de geïllustreerde dierenencyclopedie Der dieren palleys uit 1520.

Mariken Teeuwen studeerde muziekwetenschap en mediëvistiek in Utrecht, en promoveerde aldaar in 2000 op de receptie van de antieke muziektheoretische traditie in de middeleeuwen. Zij werkt sinds 1998 bij het Huygens Instituut, eerst op het terrein van het Latijnse vocabulaire van het intellectuele leven in de middeleeuwen, nu op het terrein van het geleerde milieu in de Karolingische periode.

Christophe Van der Vorst studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent. Hij editeerde het dichtwerk van Paul Snoek en Eddy van Vliet bij het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB). Momenteel werkt hij aan een proefschrift over Constantijn Huygens’ Ooghentroost (financiering FWO en CTB) bij prof. dr. Jürgen Pieters (Vakgroep Nederlandse Literatuur &#8211 UGent).

Ine Van linthout is docent mediakritiek aan de Erasmushogeschool Brussel, coòrdinator van het Kenniscentrum Journalistiek aan dezelfde hogeschool en onderzoeker van de Universitaire Associatie Brussel. Ze promoveerde op de studie Mit dem Buch ins Volk. Das Buch in der nationalsozialistischen Propaganda aan de Universiteit Antwerpen en de Humboldtuniversiteit in Berlijn. Haar onderzoek focust ondermeer op de rol van media in nationale beeldvormingsprocessen.

?


Aanmelden (terug)

1. U kunt zich voor het symposium aanmelden door vòòr 19 oktober een e-mail met uw naam en huis-/werkadresgegevens te sturen. Studenten vermelden bij hun aanmelding òòk hun studentenkaartnummer. Klik hier om u per e-mail aan te melden.

2. U bevestigt uw aanmelding door € 25,- over te maken op rekening 46 23 44 800 t.n.v. Huygens Instituut, Den Haag o.v.v. 'Symposium Commentaar!' (IBAN: NL46ABNA0462344800? BIC (Swift):ABNANL2A). Dit geldt niet voor studenten, voor hen is de toegang gratis.

3. Kort na 19 oktober, als alle aanmeldingen/betalingen bij ons binnen zijn, ontvangt u per post een bevestigingsbrief op naam. Deze brief is uw toegangsbewijs, u dient deze zowel bij de entree van het museum als tijdens het verblijf in het auditorium of de tentoonstellings-ruimten te kunnen tonen. Studenten moeten bij de toegangscontrole behalve de bevestigingsbrief ook hun studentenkaart laten zien. Let op: het toegangsbewijs is strikt persoonlijk en geldt voor één persoon. Zonder bewijs geen entree!

4. Het aantal zitplaatsen is beperkt. Indien u onverhoopt geen gebruik kunt maken van uw aanmelding, geeft u dat s.v.p. zo spoedig mogelijk aan ons door, zodat wij uw plaats kunnen aanbieden aan personen op de wachtlijst. Alleen bij afmeldingen die ons voor 19 oktober hebben bereikt kunnen wij het gestorte entreegeld retourneren. Klik hier om u per e-mail af te melden..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van Kaam, tel. +31 70 331 58 19 of mail suzanne.van.kaam@huygensinstituut.knaw.nlOrganisatiecommissie: Huygens Instituut - KNAW: Peter de Bruijn, Annemarie Kets, Suzanne van Kaam; Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie - KANTL: Bert Van Raemdonck, Edward Vanhoutte; Van Gogh Museum: Chris Stolwijk, Hanneke Hueber;? Vakgroep Nederlandse Literatuur - Universiteit Gent: Yves T&#3
9;Sjoen; Vakgroep Moderne Nederlandse Letterkunde - Vrije Universiteit (Amsterdam): Ben Peperkamp.

Comments are closed.