Ter herinnering: tot 1 oktober 2011 kunnen scripties worden ingestuurd voor de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie!

De Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie is een jaarlijkse scriptieprijs op het gebied van teksteditie en bronnenuitgaven uit alle perioden. De prijs is ingesteld door het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW). Scripties van alle academische niveaus in één van de letterenstudies in Nederland en Vlaanderen komen in aanmerking en worden ingewacht bij  de organiserende instituten.

De organisatie streeft naar een ruime verspreiding van de prijs onder letterenstudenten in de brede zin van het woord. De vorming van het nieuwe Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis eerder dit jaar is aanleiding om de prijs met name onder de aandacht te brengen van  studenten  geschiedenis.

De prijs bestaat uit een certificaat en een geldbedrag van € 1500,-. Vanaf 2010 is een aparte Aanmoedigingsprijs voor bachelorscripties ingesteld, die bestaat uit een certificaat en een boekenpakket ter waarde van € 500,-.

Scripties die in 2010-2011 zijn afgerond komen voor deelname in aanmerking en kunnen tot 1 oktober 2011 worden ingestuurd bij een van de secretariaten van de prijs (zie het reglement hieronder). De uitreiking vindt plaats op 27 oktober, tijdens het symposium ‘Verbeelding!’ in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (nadere informatie hierover volgt nog).

De jury van de prijs bestaat uit prof. dr. Wim van Anrooij (Universiteit Leiden) en prof. dr. Werner Waterschoot (Vast Secretaris KANTL). Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met de jurysecretaris, Annemarie Kets-Vree.

 

Reglement

1. Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stellen een jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie in ter bekroning van een afstudeerscriptie (bachelor of master) in de discipline van de editiewetenschap, teksteditie en bronnenstudie. De prijs bestaat uit een certificaat en een geldbedrag van € 1500,-. De ingezonden bachelorscripties dingen daarnaast automatisch mee naar een eveneens toe te kennen Aanmoedigingsprijs, die bestaat uit een certificaat en een boekenpakket ter waarde van € 500,-.

2. Voor deelname komen in aanmerking:
– De auteurs van eindwerken met succes voorgelegd aan een Belgische of Nederlandse universiteit of hogeschool bij de beëindiging van een academische cyclus (bachelor of master).
– De auteurs van werken, tot stand gekomen buiten deze opleidingsverbanden, op voorwaarde dat deze auteurs nog geen dertig jaar zijn op het ogenblik van de hierna vermelde inzenddatum.

3. Naast werken van individuele auteurs komen ook werken met collectief auteurschap in aanmerking, op voorwaarde dat ze inhoudelijk, in uitwerking en in presentatie een harmonisch geheel vormen.

4. De Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie en de Aanmoedigingsprijs zullen voor het jaar 2011 worden toegekend aan een werk dat in de jaren 2010-2011 tot stand kwam.

5. De aan bovenvermelde criteria beantwoordende werken moeten jaarlijks vòòr 1 oktober van het desbetreffende jaar in drievoud worden gestuurd naar een van de secretariaten van de prijs:

In België:
CTB
Koningstraat 18
9000 Gent

In Nederland:
Huygens ING
Postbus 90754
2509 LT Den Haag
o.v.v. Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie

6. Elk werk kan maar eenmaal worden ingediend.

7. De onkosten die de inzender maakt voor de aanmaak en de verzending van de drie exemplaren van het werk zullen integraal en na overhandiging van de nodige bewijsstukken vergoed worden tot een maximum van € 30,-.

8. Er zal de grootst mogelijke ruchtbaarheid gegeven worden aan de prijs, o.m. via persmededelingen, etc.

9. De Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie en de Aanmoedigingsprijs zullen worden toegekend door een jury. Deze jury zal jaarlijks op voorstel van de coòrdinator van het CTB en de directeur van het Huygens ING door de besturen van beide instituten worden aangesteld. Promotoren van ingediende werken kunnen niet in de jury zetelen.

10. De prijzen worden in de loop van het werkjaar en ten laatste op 31 december toegekend. Per prijs kunnen meerdere winnaars worden aangeduid. Indien de jury van oordeel is dat geen enkel van de ingezonden werken aan de verwachtingen voldoet, kunnen de besturen van beide instituten beslissen de prijzen voor dat jaar niet toe te kennen. Evenwel kunnen verdienstelijke werken een eervolle vermelding krijgen.

11. De winnaar van de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie ontvangt een certificaat en een geldbedrag van € 1500,-. Dit geldbedrag is deelbaar, bijvoorbeeld in het geval van meerdere winnaars of bij collectief auteurschap. De beide instituten hebben gedurende een jaar het recht op publicatie van het bekroonde werk. Kunnen zij de publicatie binnen de termijn niet garanderen, dan beschikt de auteur vrij over zijn of haar werk. Beslissen de instituten het werk niet te publiceren, dan wordt dat binnen de vier maanden na het toekennen van de prijs meegedeeld.

12. Naast de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie kent de jury een Aanmoedigingsprijs toe aan de beste bachelorscriptie. De Aanmoedigingsprijs bestaat uit een certificaat en een door beide instituten samengesteld boekenpakket met een winkelwaarde van € 500,-. Indien de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie aan een bachelorscriptie wordt toegekend, zal de Aanmoedigingsprijs aan de een na beste bachelorscriptie worden toegekend.

13. Door hun inzending verklaren de auteurs zich akkoord met dit reglement. Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Comments are closed.