Themanummer ‘Trends en thema’s in de editiewetenschap’ bundelt lezingen van drie editiewetenschappelijke colloquia. Het vakgebied is ‘volop in beweging’, constateert de gastredactie tevreden.

‘De editiewetenschap is volop in beweging. Het vakgebied slaat nieuwe wegen in en opent zijn deuren, voor een niet onbelangrijk deel ingegeven door de mogelijkheden die de digitale media bieden.’ Aldus constateert de gastredactie van Verslagen & Mededelingen op grond van de lezingen die werden gehouden op een drietal colloquia in 2008-2009 en waarvan een aantal hier in druk verschijnt.

Het themanummer biedt aldus een overzicht van recente ontwikkelingen in het vak. De titel is ontleend aan het symposium dat ook de bakermat van deze website was: de studiedag ‘Trends en thema’s in de editiewetenschap’ op 9 oktober 2008, georganiseerd door het Huygens Instituut en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie.

De andere lezingen zijn afkomstig uit de sessie ‘Tekst en editie’ van het Tweede Congres Nederlandse literatuur ‘Cross Over’, dat op 16 januari 2009 in Leuven plaatsvond, en van het symposium ‘Het beeld van de dichter’, gehouden op 23 april 2009 in Gent.

De tekst van de inleiding vindt u hier.

Inhoud
Peter de Bruijn, Edward Vanhoutte & Bert Van Raemdonck, Inleiding, 149

Patrick Lateur, Lezer, vertaler en auteur versus editeur, 153

Dirk Van Hulle, Editie en/of archief: moderne manuscripten in een digitale architectuur, 163

Marcel De Smedt, Het schrijfatelier van de auteur, 179

Fabian R.W. Stolk, Guido’s Julia (1885) als provocatie, 203

Marieke Winkler, Authenticiteit of creatieve recycling? Over een heruitgave van het ondergrondse tijdschrift De Schone Zakdoek(1941-1944), 217

Mathijs Sanders, Beelden van Venetië. Jan van Nijlen, August von Platen en de schim van Willem Kloos,  237

Charlotte Cailliau, De vanzelfsprekendheden voorbij. Editiewetenschap en haar publiek: een kritische bevraging, 263

Bert Van Raemdonck, De definitieve teksteditie: definitief achterhaald?, 283

Sander Bax, De verlamming van de creativiteit. Discontinuïteit in het oeuvre van Harry Mulisch, 301

Peter de Bruijn, Edward Vanhoutte & Bert Van Raemdonck (red.), Trends en thema’s in de editiewetenschap. Themanummer van Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119 (2009), afl. 2. | ISSN 0770 – 786X |

Het nummer is voor € 10,- te verkrijgen via secretariaat@kantl.be.