Een caleidoscopische verzameling gedichten, brokstukken, brieven, recensies en beschouwingen: tot op de laatste snipper is het Verzameld werk van Jotie T’Hooft nu bijeengebracht.

Postuum zijn van Jotie T’Hooft (1956-1977) – de Vlaamse poète maudit van wie de welhaast mythische cultstatus maar niet kapot te krijgen lijkt – meer publicaties verschenen dan tijdens zijn leven. Vrijwel telkens werd zijn nagelaten werk aangekondigd met een trotse maar holle boodschap die kan worden samengevat als: ‘We hebben nòg iets nieuws voor u’. Soms bleek dat ook wel het geval, maar met de publicatie van dit Verzameld werk kunnen goudzoekers hun queeste naar die laatste snipper uit het archief van T’Hooft stilaan wel staken.

Editeur Marie Lesy heeft met het Verzameld werk naar eigen zeggen nadrukkelijk weerstaan aan de neiging om ‘het publiek te laten wroeten in het persoonlijke leven van de jonge auteur’. Ze wil met dit erg lijvige boek terugkeren ‘naar de bron, zonder pittige details of voyeurisme’, en doet dat door een zo helder mogelijk overzicht te geven van wat de schrijver Jotie T’Hooft tijdens zijn leven heeft geschreven.

Het resultaat is een caleidoscopische verzameling van afgewerkte gedichten, brokstukken, brieven, recensies en beschouwingen, en is gebaseerd op een grondig onderzoek van alle manuscripten, typoscripten en publicaties uit het nog altijd tot de verbeelding sprekende archief van Jotie T’Hooft. Dat levert inderdaad een heleboel ‘nieuw’ (of althans onbekend) werk van T’Hooft op, en bijgevolg een eveneens ‘nieuw’ (of genuanceerder) beeld van de curieuze mens die achter de schrijver schuilging.

Lesy’s werkwijze is lovenswaardig, al was het maar omdat Jotie T’Hooft zijn lezers zelf ook heeft aangemoedigd om zijn werk op hun eigen manier te interpreteren: ‘en konklusies trekken doe je ook maar zelf; ik ben tenslotte de meid niet’.

Bert Van Raemdonck

Jotie T’Hooft, Verzameld werk. Bezorgd door Marie Lesy. Antwerpen (Meulenhoff/Manteau) / Amsterdam (De Bezige Bij), 2010 | 976 pagina’s | € 49,95 | ISBN 978-90-854-2181-8