Uitvoerders
Annemarie Kets en Mirjam Koelewijn, i.s.m. studenten en vrijwilligers

Website

Info

Albert Verwey (1865-1937) was een invloedrijke sleutelfiguur uit het Nederlandse cultureel-sociale leven aan het eind van de negentiende- en het begin van de twintigste eeuw. Van omstreeks 1880 tot ver in het interbellum wisselde hij brieven met meer dan tweeduizend correspondenten in binnen- en buitenland, waaronder niet alleen collega-literatoren, maar ook beeldend kunstenaars, historici, politici, filosofen, musici en andere personen uit het culturele veld, zoals uitgevers, tijdschriftredacteuren en critici. Zijn bewaard gebleven en getraceerde correspondentie telt ca. dertigduizend brieven, waarvan ongeveer eenderde van – en ongeveer tweederde aan Verwey.

Het project ‘Correspondentie Albert Verwey 1880-1895’ richt zich op het editeren van de niet eerder gepubliceerde brieven (ruim tweeduizend) van en aan Albert Verwey uit de genoemde periode.  Gezien de inhoud van de brieven is de uitgave, die van meet af aan is opgezet als een digital born-editie,  in eerste instantie bedoeld voor wetenschappelijke onderzoekers.  De editiewetenschappelijke aanpak sluit hierbij aan: in plaats van de traditionele opzet (kritische leestekst en annotaties om de kenniskloof tussen teksten van toen en lezers van nu te dichten) is het concept van het wetenschappelijk onderzoeksinstrument ontwikkeld. In de eerste fase wordt gewerkt aan een diplomatische transcriptie van de brieven. In een volgende fase zullen nader te selecteren categorieën  op document- en briefniveau (zoals afzender/ontvanger, plaats/datum van verzending, genoemde personen, titels enz.) van tags worden voorzien. Het streven is om alle (eerder en alsnog geëditeerde) brieven van en aan Verwey uit de periode 1880-1895 te presenteren in één uniforme online publicatie, met hoogwaardige scans en transcripties, uitgebreide zoekmogelijkheden en faciliteiten waarmee onderzoekers het corpus vanuit eigen onderzoeksvragen kunnen uitbreiden en verrijken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen eLaborate, de online werkomgeving voor tekstediteurs en -onderzoekers, die is ontwikkeld door het Huygens Instituut. Binnen dit ‘collaboratory’ kunnen studenten (in het kader van werkcolleges, scripties of stages)  en geschoolde vrijwilligers meewerken aan dit project.