Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Ad Leerintveld. Monumenta Literaria Neerlandica XII,1-2

Info

Constantijn Huygens wordt beschouwd als een belangrijke, zelfs centrale figuur bij de studie van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zijn gedichten worden zowel om hun inhoud – thema’s als godsdienst, verwerking van klassieke motieven, aandacht voor de gewonen man – als om hun vorm – genre, stijl, taal – hooglijk gewaardeerd. Van geen enkele dichter uit de zeventiende eeuw is zoveel handschriftelijk materiaal overgebleven als van Constantijn Huygens. Geen enkele dichter ook heeft zich vanaf het allereerste begin van zijn carrière als dichter, zo nadrukkelijk beziggehouden met de typografie van zijn werk.

Deze editie is een deeluitgave en zij beperkt zich tot de Nederlandstalige gedichten die Huygens heeft geschreven tot aan de publicatie van zijn Otiorum libri sex, in 1625. De editie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat in chronologische volgorde Huygens’ Nederlandse gedichten die zijn geschreven tussen 1614 en mei 1625. Bij deze gedichten zijn in voorkomende gevallen ook de gedichten opgenomen van andere dichters als P.C. Hooft en Anna en Tesselschade Roemers Visscher waarop Huygens met een gedicht heeft gereageerd. In de bijlagen volgen hierop de Nederlandse lofdichten op de Zeeuwse uitgave van Batava Tempe en ‘tCostelick Mall en de Nederlandse lofdichten op de Otia. In deel twee zijn per gedicht of per groep bijeen horende gedichten achtereenvolgens opgenomen: een beknopte literair-historische inleiding, in voorkomende gevallen de thematische bron, translitteraire-aantekeningen, een beargumenteerd overzicht van de overlevering van het gedicht en het variantenapparaat. Na het variantenapparaat volgen facsimile’s van de door Huygens bewerkte kopij voor de Otia van zijn in 1619 gedrukte religieuze gedichten.

Het belang van het dichterschap van Constantijn Huygens en de aard en hoeveelheid van het overgeleverde materiaal vormen de voornaamste redenen om een historisch-kritische uitgave van Huygens’ werk te vervaardigen. Een dergelijke editie levert een betrouwbare basis voor de bestudering van zijn gedichten en vormt tevens een eerste demonstratie van historisch-kritisch editeren van zeventiende-eeuwse teksten uit het Nederlandse taalgebied.

Download deel 1

Download deel 2