Op 20 februari 2012 overleed op 69-jarige leeftijd de neerlandicus en boekwetenschapper Piet Verkruijsse. In het bijzonder op het gebied van de bibliografie en de editiewetenschap heeft hij zich gedurende tal van jaren verdienstelijk gemaakt.

Door zijn werkzaamheid als docent bij het Instituut voor Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam en later als hoofddocent bij de vakgroep Boekwetenschap is hij van grote invloed geweest op de academische vorming van de huidige generatie neerlandici, editeurs, docenten, boekhistorici en textual scholars. Voor collega’s en vakgenoten was hij vooral de man die vanuit een sterke betrokkenheid bij zijn vakgebied minzaam doch onvermoeibaar bleef wijzen op het belang van systematische, nauwkeurige en volledige bibliografische ontsluitingsmethoden. In die zin mag hij wel het bibliografische geweten van de neerlandistiek worden genoemd. Piet Verkruijsse legde de lat hoog, voor zichzelf en voor zijn collega’s en gaf daarbij zelf het voorbeeld. Met zijn Bredero-bibliografie heeft hij getoond hoe een ‘secundaire’ bibliografie eruit zou kunnen zien. Vanaf het allereerste begin, eind jaren-zestig, is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL). Hij was er jarenlang redactielid van en vulde dat lidmaatschap in op een kritische, soms zeer kritische wijze. Hij kon met overgave mopperen, maar zijn sarcasme was altijd amusant, en bovendien ingegeven door het belang dat hij hechtte aan een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het haalbare vond hij goed, het ideale was nog veel beter. Vernieuwend was zijn bijdrage op het gebied van de analytische bibliografie, waarmee hij, met name de angelsaksische school volgend, een nieuwe impuls gaf aan boekhistorisch onderzoek. Ook op het gebied van de elektronische ontsluiting van vakpublicaties vervulde hij een pioniersrol, zoals met het door hem ontworpen programma BIZON en bij de totstandkoming en digitale ontsluiting van de reeks Literaire Tijdschriften in Nederland (LTN). Hij zal door velen worden gemist.

Namens de redactie, Herman Brinkman, met dank aan Karina van Dalen-Oskam, Elly Kamp, Annemarie Kets, Ramona Land en Marcus de Schepper.

Een reactie op “In memoriam P.J. Verkruijsse”

  1. […] Lees verder op textualscholarship.nl […]